Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

הנדסה

היערכות לאספקת מים בשעת משבר/חירום

הניסיון המצטבר מאירועים בארץ ובעולם, כולל בשנים האחרונות, מצביע על כך שמשברים בתחום המים והביוב צפויים להתרחש בדרך כלל ללא התרעה ועל כן ישנה חשיבות רבה להיערכות המוקדמת.
משברים בתחום המים והביוב עלולים להתרחש כתוצאה מאירועים מלחמתיים או מפעילות גורמי טרור, אולם יתכנו תרחישי משבר כאלה גם בשגרה כתוצאה מאסונות טבע, כמו רעידות אדמה ושיטפונות או לחילופין כתוצאה מתקלות טכניות ו/או טעויות אנוש.
תאגיד 'מי נתניה' בשיתוף עם עיריית נתניה, הגדיר את ההיערכות למצבי חירום בתחום המים וסילוק הביוב כאחד מהיעדים המרכזיים לקידום. כחלק מהיערכות זו, התאגיד גיבש תכנית סדורה למתן מענה למצבים אלה, רכש ציוד והכשיר כוח אדם לטובת הנושא, כל זאת בשיתוף עם העירייה. התאגיד והעירייה מקיימים באופן שוטף תרגילים לבחינת היערכותם למצבי משבר והתמודדות איתם ולצורך שמירה על כשירות המערכות. באתר זה תוכלו למצוא הגדרות של מצבי היסוד ודרכי הטיפול בהם כמו גם מידע שימושי על פעילויות שיכולת לסייע לכם במצבים אלה.
  מוכנות לשעת חירום - מצבי יסוד
  כיצד על התושבים להתכונן?
  חלוקת מים לאוכלוסיה בעלת צרכים מיוחדים
  תחום הביוב בחירום 
  תרגילים שבוצעו
מיכל 5 קוב נישא על משאית לצורך סבבי מילוי מים בתחנות החלוקה
 
שרות לקוחות
1800-20-20-84