Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

הנדסה

מה הם ביוב ושפכים?

ביוב ושפכים הינם מי שתייה שנפלטים לצנרת הביוב לאחר שימוש בבית או בתעשייה.

מי הביוב מוזרמים דרך צנרת הביוב אל 15 תחנות שאיבה הממוקמות באזורים שונים בנתניה, ומשם לתחנת השאיבה הראשית של נתניה שממוקמת בבית יצחק. מתחנת השאיבה בבית יצחק מוזרמים השפכים למכון לטיפול בשפכים של נתניה, שנמצא בשטחי בית חירות.

התשלום הנגבה עבור הטיפול בביוב הוא בעבור אחזקה שוטפת, אחזקת שבר ופיתוח והתקנת קווים חדשים בהתאם לתוכניות הפיתוח של העיר.

חברת "מי נתניה", הדוגלת בשמירה ובהגנה על איכות הסביבה והמים, דואגת לטיהור מי השפכים שבמכון לטיפול בשפכים, למי קולחין לצרכי השקיה ולחומרי דישון טבעיים. בכך מושבים כל השפכים הנאספים מנתניה לשימוש חוזר המשמר את הסביבה בה אנו חיים.
תחנת שאיבה בית יצחק
שרות לקוחות
1800-20-20-84