Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

הנדסה

תקנות מי השתייה

תקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי השתייה) מגדירות את איכות המים.

התקנות במלואן מופיעות באתר האינטרנט של משרד הבריאות .

"מי נתניה" מבצעת בדיקות על פי דרישות והנחיות משרד הבריאות. בצנרת המים מבצעים בדיקות בקטריאליות, עכירות, מתכות, ריכוז כלור נותר ופלואור. בבארות ובחיבורי מקורות מבצעים בדיקות בקטריאליות, כלור ופלואור. בבארות המים מבצעים בדיקות מורכבות הבודקות הימצאות חומרים אנאורגאניים, חומרים אורגניים נדיפים, מיקרו מזהמים מקבוצת חומרי הדברה, חומרים בעלי השפעה אורגנופלטית (טעם, ריח, וכו').
מדי שלושה חודשים מתפרסמות תוצאות הבדיקות בדו"ח איכות המים המתפרסם באתר ובעיתונות המקומית. דוח איכות המים השנתי נשלח גם לבתי התושבים, בצירוף לחשבונות המים.

 

בדיקות במי השתייה: לפי תקנות בריאות העם, רשאי צרכן לבקש מן התאגיד לבצע בדיקות במערכת אספקת המים שבנכס, וזאת אחת לשנה. לפי התקנות על הצרכן לשאת בעלות הבדיקות. ככל שברצונך לבצע בדיקה במים שבנכס, הינך מתבקש לפנות אל התאגיד בכתב. למידע נוסף באתר האינטרנט של משרד הבריאות לחץ כאן

שרות לקוחות
1800-20-20-84