Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

הנדסה

אודות המחלקה

מחלקת הנדסה אמונה על תפעול, תחזוקה שוטפת, פיתוח ויישום מדיניות הנוגעים לאספקת המים, איכות המים ותשתיות המים והביוב וכן ביטחון מים והיערכות לשעת חירום (מל"ח).המחלקה פועלת 24 שעות ביממה, על מנת לספק לתושבי נתניה מים ושירותי ביוב באיכות הגבוהה ביותר. כדי לעשות זאת, נלקחות במהלך חמישה ימים בשבוע דגימות לקביעת איכות המים, בהתאם לדרישות המחמירות ביותר של משרד הבריאות. כמו כן, הוקמה מערכת לבקרה ושליטה על תפעול 25 מתקני שאיבת המים והביוב המוצבים בעיר. מערכת זו מאפשרת למהנדסי החברה לשלוט בזמן אמת על המתקנים ולזהות תקלות במהירות.

כמו כן אחראית מחלקת ההנדסה על יישום תוכניות אב למים ולביוב, שאושרו על ידי כל הגורמים הרגולאטורים והסטאטוטוריים, וכן ליישום תוכנית פיתוח רב-שנתית. מתוכניות אלה נגזרות תוכניות העבודה השנתיות. במסגרת זו הושקעו מיום הקמת החברה עשרות מיליוני שקלים בשדרוג ושיפור תשתיות המים והביוב בעיר. בנוסף מושקעים מדי שנה כ-80 מיליוני שקלים בתפעול ותחזוקה שוטפים של מערכות המים והביוב העירוניות.
הצוות ההנדסי של "מי נתניה" מטמיע חידושים טכנולוגיים בתחום תשתיות המים והביוב במערכת המים והביוב העירונית, כדי להבטיח את אמינות אספקת המים, איכות המים והחיסכון במשאבים.

צוות העובדים

במחלקת ההנדסה מועסקים חמישה עובדים:

מהנדס ראשי - מנהל מחלקת ההנדסה, אשר לו חלק אינטגראלי בהנהלת החברה. המהנדס הראשי אחראי על כל היבטי ההנדסה בחברה. הוא אמון על תיאום ושיתוף פעולה עם אנשי המקצוע בעירייה, במשרדי הממשלה ובחברות הנדסה וייעוץ.

 

מהנדסי מים וביוב - אחראים לטיפול באחזקת מערכת קווי המים והביוב, בדיקת תוכניות תשתיות מים וביוב ומתן אישורי אכלוס וביקורות בשטח על פי תלונות התושבים, החלפה והתקנה של מדי מים ופיקוח על עבודות להקמת קווי ביוב ומים חדשים. בנוסף אחראים המהנדסים על תפעול ותחזוקת מתקני המים והביוב, המהווים את נכסי התאגיד וכן אחראים על בדיקת איכות המים, השפכים והקולחים. כמו כן ממונים מהנדסי התאגיד על מוכנות התאגיד לאספקת מים במצבי משבר, אכיפת תקנות מז"ח במגזר העסקי ואכיפה וניטור של איכות שפכים המוזרמים לביוב העירוני.

 

אחראי מערכות (GIS) - אמון על תפעול מערכת מידע הנדסי לניהול תשתיות המים והביוב הכוללת מיפוי ממוחשב של כל תשתיות המים והביוב בנתניה. המערכת משפרת באופן משמעותי את המהירות ויכולת מתן התגובה לתקלות וכן חושפת בפני עובדי "מי נתניה" את תמונת המצב המלאה של הארגון באופן המאפשר בחינת מכלול המשמעויות המרחביות עבור כל פרט.

הקמת תחנת שאיבה בחוף סירונית
שרות לקוחות
1800-20-20-84