Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

מידע לתושב

עדכון מספר נפשות בנכס

על פי כללי תאגידי המים והביוב, התעריף לצריכה ביתית מורכב מ:
 1. תעריף נמוך לכמות מוכרת, בסך של 6.3120 (לא כולל מע"מ) למ"ק.
 2. תעריף גבוה לכמות שמעל הכמות המוכרת, בסך של 11.5050 ( לא כולל מע"מ) למ"ק.

בהתאם לכללים הנ"ל, כל צרכן זכאי לקבל "כמות מוכרת", של 3.5 מ"ק לחודש, בתעריף הנמוך, בעד כל נפש המתגוררת ביחידת הדיור, ובלבד שידווח על כך לספק המים.

 

הסבר על עדכון מס' נפשות לצורך כמות מוכרת:

1. בהתאם להוראות כללי המים (קביעת כמות מוכרת), תשע"ו-2016 (אשר פורסמו בחודש מרץ 2016) החברה תפעל לקבל את נתוני הנפשות המתגוררות ביחידת דיור ממרשם האוכלוסין, לפחות אחת לחודשיים, ותבצע שיוך ועדכון של נתונים אלו לנתוני הצרכנים הרשומים בספרי החברה, לצורך קביעת כמות מוכרת ליחידת הדיור.

"כמות מוכרת" משמעה כמות של 3.5 מ"ק לחודש לנפש ביחידת דיור, המחויבת בתעריף הנמוך.

2. במקרה שמספר הנפשות הרשומות כמתגוררות ביחידת הדיור לפי נתוני מרשם האוכלוסין הינו גדול ממספר הנפשות הרשום בספרי החברה, ואם לא יוצג בפני החברה מידע אחר, יוגדל מס' הנפשות הרשומות ביחידת הדיור בספרי החברה לצורך חישוב הכמות המוכרת, החל במועדים כפי שנקבע בכללים.

3. במקרה שמספר הנפשות הרשומות כמתגוררות ביחידת הדיור לפי נתוני מרשם האוכלוסין הינו קטן ממספר הנפשות הרשום בספרי החברה, ואם לא יוצג בפני החברה מידע אחר, יוקטן מס' הנפשות הרשומות ביחידת הדיור בספרי החברה לצורך חישוב הכמות המוכרת לפי נתוני מרשם האוכלוסין, החל במועדים כפי שנקבע בכללים.

4. ביחידת דיור שלא קיים לגביה מידע ממרשם האוכלוסין ולא הוצג מידע אחר מהצרכן- מספר הנפשות ביחידת הדיור (לעניין כמות מוכרת) יחושב לפי שתי נפשות.

עדכון מס' נפשות בידי צרכן ביתי

1. צרכן ביתי רשאי בכל עת לפנות לחברה ולבקש לשנות את מספר הנפשות המוכר.

2. בקשה כאמור תוגש בכתב, באמצעות דואר, פקסימילה או דואר אלקטרוני והצרכן יצרף לה "טופס דיווח" ואת כל האסמכתאות התומכות בבקשה. להורדת טופס דיווח הקליקו כאן.

3. צרכן ביתי המתגורר ביחידת דיור שאינה המען הרשום במרשם האוכלוסין או בספח תעודת הזהות שלו (בסעיף זה – מקום מגוריו הרשום), המבקש שיכירו בו לעניין זכות לכמות מוכרת ביחידת דיור שאינה מקום מגוריו ישלח לספק המים במקום מגוריו בפועל:
(1) טופס דיווח;
(2) מסמך המאמת את מקום מגוריו בפועל, ורשאי הוא להגיש לשם כך, בין השאר, חוזה שכירות או אישור בדבר תשלום חשבון ארנונה על שם הצרכן הביתי;
(3) אישור מהספק במקום מגוריו הרשום, הממוען לספק במקום מגוריו בפועל, ולפיו הצרכן או מי מהמתגוררים עמו, לא רשום בספריו כמי שמתגורר ביחידת דיור במקום מגוריו הרשום.

4. רישום מחצית הזכאות


* צרכן ביתי רשאי לבקש לרשום מחצית מזכאותו לכמות מוכרת ביחידת דיור אחרת, שאינה מקום מגוריו הרשום, אם יראה, להנחת דעתו של ספק המים, כי הוא מתגורר באורך קבע בשני המקומות.
* הורה שילדיו מוחזקים במשמורת משותפת רשאי לבקש לרשום מחצית מן הכמות המוכרת שלה זכאים ילדיו ביחידת דיור אחרת ויצרף לבקשה כאמור את פרטי הצרכן, שהילדים רשומים כמתגוררים עמו ביחידית הדיור (להלן – ההורה השני); קיבל ספק מים בקשה לפי סעיף קטן זה, יפנה להורה השני לקבלת עמדתו; שינוי הרישום כאמור בסעיף קטן זה יהיה בהסכמת ההורה השני ובהעדרה לפי החלטה שיפוטית מתאימה.
* בקשה כאמור תוגש לפי סעיף 3, בשינויים המחויבים, ויצורפו לה מסמכים המעידים על כך שהמבקש או הילדים, לפי העניין, מתגוררים בפועל בשתי יחידות דיור; בבקשה שעניינה פיצול הכמות המוכרת בין שני ספקים יגיש המבקש אישור של הספק במקום מגוריו הרשום שלפיו הוא יפחית בהתאמה את הכמות המוכרת לכדי מחצית.

5. צרכן ביתי שאינו אזרח ישראלי (להלן – תושב זר) או שביחידת הדיור שלו מתגורר תושב זר, יעביר לספק טופס דיווח, צילום דרכון ואישור שהייה כדין של התושב הזר, וכן אחד מאלה, לפי בחירתו:
(1) תצהיר מאת התושב הזר המאמת את מקום מגוריו;
(2) ספח תעודת זהות של בעל ההיתר להעסקתו של התושב הזר לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, המעיד כי בעל ההיתר מתגורר ביחידת הדיור.

6. עדכון מספר הנפשות בעקבות דיווח צרכן
קיבל ספק מים טופס דיווח או בקשה מצרכן ביתי לפי הוראות פרק זה יבחן את הנתונים והאסמכתאות שהתקבלו והתאמתם לכל נתון אחר שבידיו לגבי אותו צרכן, לרבות נתונים ממרשם האוכלוסין, ויודיע לצרכן אם נמצאה התאמה בין הבקשה לבין המסמכים והמידע שבידיו, בהקדם האפשרי, בדואר או באמצעי שבו הועבר לו טופס הדיווח.

ניתן לעיין בנוסח המלא של הכללים, אשר מפורסם גם הוא באתר האינטרנט של התאגיד. להורדת הכללים, הקליקו כאן.

   

    

    

   שרות לקוחות
   1800-20-20-84