Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

מידע לתושב

הסבר אודות חשבון המים:

"מי נתניה" אחראית לרשת המים העירונית, עד למד המים הכללי בכל נכס. האחריות לרשת המים הפרטית ותקינותה מוטלת על הלקוח לרבות האחריות לאובדן מים הנובע מנזילות או מאביזרים שאינם תקינים ברשת הפרטית.
צריכת המים נקבעת על פי קריאות מד מים. ההפרש בין הקריאה הנוכחית לקריאה הקודמת קובע את כמות הצריכה ביחידות מ"ק נכון ליום הקריאה. כדי שמד המים ייקרא באופן תקין יש לוודא כי קיימת נגישות מקסימאלית המאפשרת את קריאתו. כאשר לא ניתן לקרוא את מד המים נקבעת הצריכה על פי הערכה.
הספח התחתון של החשבון נועד לאלו המשלמים בבנק, או בדואר. ספח זה הוא הקבלה הנשלחת ל"מי נתניה". הספח העליון הוא החשבונית של הלקוח. לאחר התשלום משמש הספח כחשבונית מס/קבלה.
חשבון המים נשלח לבתי התושבים אחת לחודשיים. כחלק מתודעת השירות של "מי נתניה" הוחלט לחלק את העיר לארבעה אזורים גיאוגרפיים ולשלוח לתושבי כל אזור את חשבון המים והביוב במועד אחר.

כך הורד לחץ הפניות במחלקת שירות הלקוחות ונוצרה האפשרות להקדיש את מלוא תשומת הלב לכל פונה ופונה.

 

אזור 1: מרחוב תמר בצפון עד רחוב הרצל בדרום.
אזור 2: מרחוב הרצל בצפון עד שכונת רמת חן בדרום.
אזור 3: מרחוב אברהם בצפון עד שכונת רמת פולג בדרום.
אזור 4: שכונת נווה איתמר, אזור תעשיה ישן, שיכון ותיקים ושכונת עמליה בצפון עד אזור התעשייה החדש בדרום.

 

יש לשלם את חשבון המים עד למועד הנקוב בחשבון. אי תשלום חשבון המים במועד יחייב תוספת ריבית פיגורים בשיעור הנקבע על ידי החשב הכללי במשרד האוצר. כמו כן, אי תשלום במועד עלול לגרור הליכים משפטיים או מנהליים, חיוב בגין הוצאות אכיפה.

הסבר מושגים בחשבון המים:

 

הסבר מושגים בחשבון המיםתעריפי המים והביוב : תעריפי המים והביוב נקבעים ע"י רשות המים. מי נתניה גובה את התעריפים ע"פ חוק. ע"פ הכללים שקבעה רשות המים, צריכה ביתית מחויבת לפי שני תעריפים. תעריף נמוך עבור כמות מוכרת (תעריף 1), בגין כמות של 7 מ"ק לחודשיים, כשהוא מוכפל במספר הנפשות המוכרות בנכס ותעריף גבוה עבור כמות נוספת (תעריף 2), המתייחס ליתרת כמות המים שנצרכה בנכס בתקופת החשבון. עסקים ומוסדות מחויבים בתעריף הגבוה בגין כל כמות הצריכה בתקופת החשבון. מידע נוסף על תעריפי המים ניתן למצוא באתר האינטרנט של רשות המים:  

http://www.water.gov.il/hebrew/Pages/home.aspx

 

מספר הנפשות המוכר:מספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור והמדווח על ידי הצרכן לחברה. הדיווח ייעשה באמצעות הצהרה בכתב בדבר נכונות הפרטים, בצירוף צילום ספח תעודת הזהות בה רשומים דיירי הבית, או באמצעות תמצית נוסח רישום ממשרד הפנים, הכל בהתאם לכללים (הסבר מלא בקישור). עם כל שינוי/עדכון במצב המשפחתי, יש למלא הצהרה חדשה ולהוסיף את הספח הנוסף. אי דיווח עדכני על מספר הנפשות עלול לגרום לחיוב גבוה מזכאותכם. חשבון המים של צרכן, שלא העביר הצהרה על מספר נפשות, יחושב לפי 2 נפשות מוכרות בלבד.


צריכה פרטית: כמות המים שנצרכה על ידי הצרכן, שהינה ההפרש בין הקריאה הנוכחית והקריאה הקודמת שנקראה במד המים הפרטי (משויך). לצריכה זו יתווספו הפרשי מדידה. סוג קריאה: מפרט האם כמות הצריכה לחיוב נעשתה לפי קריאת מד המים בפועל, או על פי הערכה. הערכה נעשית, בין השאר, במקרים שבהם אין גישה למד המים ו/או מד המים אינו תקין ו/או ישנו חשש שאינו תקין, ובמקרים שבהם לא מותקן מד מים בנכס. במקרה של הערכה, תפורט בחשבון הסיבה לביצוע ההערכה.
לפרטים נוספים

 

הפרשי מדידה (כולל צריכת מים משותפת): ההפרש בין כמות המים שעברה במד המים הראשי בנכס, לבין הכמות המים שנמדדה בסך כל המדים הפרטיים בנכס, באותה תקופת חיוב. הפרשי המדידה מחולקים בין כל הצרכנים בנכס, והחלק היחסי כאמור מתווסף לצריכת המים הפרטית. הפרשי מדידה נובעים בין השאר, משימוש בצנרת הראשית לצרכים המשותפים של כל הבניין, כגון לצורך תחזוקת רכוש משותף, שטיפה, השקיית גינה ועוד. לעיתים נובעים הפרשי המדידה מנזילות בצנרת המים המשותפת.

 

חיובי מזערי (דמי שימוש קבועים): בהתאם לכללים שקבעה רשות המים, כל צרכן חייב בתשלום לפי צריכה מזערית של 3 מ"ק לחודשיים, אף אם צרך בפועל פחות מכך, או לא צרך מים כלל.

 

אחריות הצרכן לרשת הפרטית: מי נתניה אחראית על מערכת המים העירונית, עד למד המים הראשי בכל נכס. האחריות על צנרת המים הפרטית, לרבות צנרת המים הפרטית המשותפת, שאחרי מד המים הראשי, מוטלת על הצרכן, לרבות האחריות לאובדן מים הנובע מנזילות או מאביזרים שאינם תקינים ברשת הפרטית.

 

תשלום במועד וריבית פיגורים: יש לשלם את חשבון המים עד למועד הנקוב בחשבון. אי תשלום במועד יחייב תוספת ריבית בשיעור של 4% לשנה, שתצורף לקרן אחת לשלושה חודשים, בחישוב יומי). כמו כן, אי תשלום עלול לגרור הליכים משפטיים או מנהליים, לרבות חיוב בגין הוצאות אכיפה וניתוק אספקת המים.
לבירורים בנושאי חיובי מים וביוב, ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות. בכל פניה למחלקה בעניין ברור חשבון, יש להצטייד במס' לקוח.

הגשת בקשה לעריכת בירור של חשבון המים התקופתי: עם קבלת החשבון. יש לבדוק את כל פרטיו. ניתן להגיש בקשה לעריכת בירור של חשבון המים בתוך 30 ימים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום. במידה והצרכן מעוניין לערער על החלטת החברה בבקשה שהגיש, באפשרותו לפנות לרשות הממשלתית למים ולביוב,  אתר אינטרנט: www.water.gov.il 

 

התאמות נגישות למידע: תאגיד המים והביוב, מי נתניה, פועל רבות בכדי להנגיש את שירותיו לציבור האנשים עם מוגבלות במטרה להעניק חווית שירות העונה לצרכיו הייחודים. במסגרת החוק, פועלת בתאגיד רכזת נגישות. במידה ונתקלתם בבקשות מיוחדות בנושא נגישות נשמח אם תפנו אלינו באחת מהדרכים הבאות:

בטלפון:09-8635000

בפקס : 077-4703072

במייל :[email protected]

 

 

שרות לקוחות
1800-20-20-84