Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

מידע לתושב

על הדו"ח השנתי

לפי סימן ב' לכללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה), תשע"א - 2011
 דו"ח שנתי 2013
 דו"ח שנתי 2014 
 דו"ח שנתי 2015
bul3_2 דו"ח שנתי 2016
PDF_2 דו"ח שנתי 2017
PDF_2 דו"ח שנתי 2018
PDF_2 דו"ח שנתי 2019
PDF_2 דו"ח שנתי 2020
PDF_2 דו"ח שנתי 2021

שרות לקוחות
1800-20-20-84