Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

פרופיל החברה

תקנות וחוקים

 חוק תאגידי מים וביוב, תשס"א 2001
 חוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ"ב 1962 
 חוק המים, התשי"ט 1959
 כללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה), תשע"א 2011
 כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב),תש"ע 2009
bul5_3 תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), תשנ"ב 1992
 כללי תאגידי מים וביוב (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ע 2010
 כללי מדידת מים (מדי מים), תשמ"ח 1988
 תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), תש"ע 2010
 כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תש"ע 2000
 כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"א 2001
 תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי-שתיה), תשל"ד 1974
 תקנות המים (מניעת זיהום מים) (מערכת להולכת שפכים), תשע"ב- 2011
לחוזרי רשות המים הקלק כאן
לחוזרי הממונה על תאגידי המים והביוב הקלק כאן
לצפייה בתקנות וחוקים מאתר רשות המים הקליקו כאן
שרות לקוחות
1800-20-20-84