Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

פרופיל החברה

יעדים ומטרות:

 להמשיך ולהיות תאגיד מוביל במתן השירות, באיכות הניהול וברמת הפיתוח והתחזוקה של תשתיות המים והביוב.
 להבטיח כי ההכנסות ממתן שירותי אספקת המים והביוב יופנו להשקעות במערכת המים והביוב, להפעלתן של התשתיות ולמתן שירות מיטבי.
 לנהל באופן עסקי, מקצועי ויעיל את מערכות המים והביוב.
 לעודד חיסכון במים ובמשאבים אחרים.
 לשמור על בריאות הציבור, איכות הסביבה, אזורי טבע ונוף ומקורות המים, ולמנוע זיהום הים והנחלים.
 לפעול לאספקת מים באיכות מעולה.
 להבטיח רמה גבוהה של איכות ואמינות, במחירים סבירים וללא אפליה.
שרות לקוחות
1800-20-20-84